មាតិកា
វគ្គសិក្សា: ជំពូកទី២ : វប្បធម៌សន្តិភាព , មេរៀនទី១០ ៖...
ការចូលគណនី

Curriculum

ជំពូកទី២ : វប្បធម៌សន្តិភាព , មេរៀនទី១០ ៖ គុណវិបត្តិនៃគ្រឿងញៀន

មេរៀនអត្ថបទ

ចូរឱ្យនិយមន័យនៃគ្រឿងញៀន?

គ្រឿងញៀន គឺជាសារធាតុទាំងឡាយណាដែលបានចូលទៅក្នុងរាងកាយហើយធ្វើឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរមុខងារដំណើរការនៃរាងកាយ។