មាតិកា

មេរៀនទី២៖ វិធីថែរក្សាដំណាំ

ចូររៀបរាប់ពីគោលការណ៍ធម្មជាតិក្នុងការថែរក្សាដំណាំ។

គោលការណ៍ធម្មជាតិក្នុងការថែរក្សាដំណាំមានដូចជា៖

  • កែលម្អដីឱ្យមានជីជាតិ
  • ជ្រើសរើសដំណាំសម្រាប់ដាំឱ្យសមស្របទៅនឹងរដូវកាលនិងប្រភេទដី
  • យកចិត្តទុកដាក់ការពារកុំឱ្យសត្វល្អិតបំផ្លាញ
  • ដកស្មៅបំផុសដីឱ្យបានល្អ
  • កុំដាំដំណាំកៀកគ្នាពេក
  • អនុវត្តដាំដំណាំចម្រុះ
  • បង្ហូរទឹកបានគ្រប់គ្រាន់
  • ដាំដំណាំណាដែលបណ្តេញសត្វល្អិត