មាតិកា
វគ្គសិក្សា: ចូររៀបរាប់អំពីទីផ្សារសំខាន់ៗរបស់កម្ពុជា។...
ការចូលគណនី

Curriculum

ចូររៀបរាប់អំពីទីផ្សារសំខាន់ៗរបស់កម្ពុជា។ តើទីផ្សារណាដែលមានបរិមាណទឹកប្រាក់ច្រើនជាងគេ? ហេតុអ្វី?

មេរៀនអត្ថបទ

ចូររៀបរាប់អំពីទីផ្សារសំខាន់ៗរបស់កម្ពុជា។ តើទីផ្សារណាដែលមានបរិមាណទឹកប្រាក់ច្រើនជាងគេ? ហេតុអ្វី?

ទីផ្សារសំខាន់ៗរបស់កម្ពុជា

  • ទ្វីបអាមេរិក
  • សហគមន៍អឺរ៉ុប
  • ទ្វីបអាហ្រ្វិក
  • ទ្វីបអាស៊ី និងអូសេអានី
  • សាធារណៈរដ្ឋ សង្គមនិយមវៀតណាម

ទីផ្សារកម្ពុជា​មានទឹកប្រាក់ច្រើនជាងសហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះ

  • ការអនុគ្រោះពន្ធនាំចូល
  • កម្ពុជាជាសមាជិក WTO។