មាតិកា
វគ្គសិក្សា: ចូររៀបរាប់ពីមូលហេតុធ្វើឲ្យមានកំណើនផលផ្ទះ...
ការចូលគណនី

Curriculum

ចូររៀបរាប់ពីមូលហេតុធ្វើឲ្យមានកំណើនផលផ្ទះកញ្ចក់?

មេរៀនអត្ថបទ

ចូររៀបរាប់ពីមូលហេតុធ្វើឲ្យមានកំណើនផលផ្ទះកញ្ចក់?

កំណើនផលផ្ទះកញ្ចក់កើតមាននៅពេលដែលកំហាប់ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នៅក្នុងមណ្ឌលអាកាសរចល់កាន់តែកើនឡើង កាំរស្មីក្រហមអាំងប្រា ដែលភាយចេញពីផែនដីត្រឡប់ទៅក្នុងលំហវិញកាន់តែតិចជាងមុនដែរ។ បាតុភូតនេះធ្វើឲ្យមានកំណើនសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងមណ្ឌលអាកាសរចល់ ជាហេតុនាំឲ្យសីតុណ្ហភាពផ្ទៃដីកាន់តែកើនឡើងដែរ។