មាតិកា
វគ្គសិក្សា: ចូរពន្យល់បាតុភូត «ចំណាក់ស្រុកស្រែ» និងបា...
ការចូលគណនី

Curriculum

ចូរពន្យល់បាតុភូត «ចំណាក់ស្រុកស្រែ» និងបាតុភូត «ចំណោលស្រុកស្រែ»។

មេរៀនអត្ថបទ

ចូរពន្យល់បាតុភូត «ចំណាក់ស្រុកស្រែ» និងបាតុភូត «ចំណោលស្រុកស្រែ»។

បាតុភូត «ចំណាក់ស្រុកស្រែ» គឺចលនាចំណាក់ស្រុកលរបស់ប្រជាជនទៅកាន់ទីតាំងតំបន់ផ្សេងៗពិសេសទីក្រុងនិងទីប្រជុំជននានា។

  • បញ្ហាជីវភាព
  • គ្រោះធម្មជាតិ
  • ស្វែងរកការងារធ្វើ
  • បន្តការសិក្សា
  • វិបត្តិនយោបាយ

បាតុភូត «ចំណាក់ស្រុកស្រែ» គឺជាចលនារបស់ប្រជាជនចាកចេញពីស្រុកស្រែ ទៅរកការងារជាអចិន្រ្តៃយ៍នៅទីប្រជុំជនទីក្រុង តែមិនត្រឡប់មកវិញទេ។

  • រកការងារនៅទីក្រុង
  • តាមគ្រួសារ
  • បាត់បង់ដីធ្លី និងលំ​នៅដ្ឋាន
  • ការងារផ្សេងៗទៀត។