មាតិកា
វគ្គសិក្សា: ចូរប្រៀបធៀបរបបសាធារណរដ្ឋទី៤និងទី៥។
ការចូលគណនី

Curriculum

ចូរប្រៀបធៀបរបបសាធារណរដ្ឋទី៤និងទី៥។

មេរៀនអត្ថបទ

ចូរប្រៀបធៀបរបបសាធារណរដ្ឋទី៤និងទី៥។

សាធារណរដ្ឋទី៤

  • ប្រគល់អំណាចអោយសភា
  • នាយករដ្ឋមន្រ្តី និងប្រធានាធិបតីជ្រើសតាំងដោយសភា
  • សភាធអាចដកហូតតំណែងនាយករដ្ឋមន្រ្តីគ្រប់ពេលវេលាបើសិនជាមានកំហុស
  • ប្រធានាធិបតីគ្មានអំណាចទូលំទូលាយទេ
  • ធ្វើជាតូបនីយកម្មលើរោងចក្រ ឧស្សាហកម្មធ្យូងថ្ម និងឧស្ម័នរហូតដល់ធនាគារ ។

សាធារណរដ្ឋទី៥

  • ប្រគល់អំណាចទូលំទូលាយដល់ប្រធានាធិបតី
  • ប្រធានាធិបតីជ្រើសតាំងដោយការបោះឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិ៧ឆ្នាំ ( ឈរបាន២អាណត្តិ )
  • ប្រធានាធិបតីមានសិទ្ធិរំលាយសភា រុះរើគណរដ្ឋមន្រ្តី ជាអគ្គមេបញ្ជាការ ជាអ្នកជ្រើសតាំង នាយករដ្ឋមន្រ្តីទទួលសារតាំងចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាក្ររឹត្យនិងចេញបទបញ្ជាផ្សេងៗ ។