មាតិកា
វគ្គសិក្សា: ចូរប្រៀបធៀបបណ្ដុំប្រជាជនអាស៊ីបូព៌ានិងបណ្...
ការចូលគណនី

Curriculum

ចូរប្រៀបធៀបបណ្ដុំប្រជាជនអាស៊ីបូព៌ានិងបណ្ដុំប្រជាជនអាស៊ីទក្សិណ ។

មេរៀនអត្ថបទ

ចូរប្រៀបធៀបបណ្ដុំប្រជាជនអាស៊ីបូព៌ានិងបណ្ដុំប្រជាជនអាស៊ីទក្សិណ ។

បណ្ដុំប្រជាជនអាស៊ីបូព៌ានិងបណ្ដុំប្រជាជនអាស៊ីទក្សិណ ៖

  • អាស៊ីបូព៌ាមានប្រជាជន១៥០០នាក់លាន់ ក្នុងឆ្នាំ២០០៨
  • អាស៊ីទក្សិណមានប្រជាជន ១៣០០លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ ២០០៨ ។