មាតិកា
វគ្គសិក្សា: ចូរប្រៀបធៀបទំហំផ្ទៃដីនិងចំនួនប្រជាជនតៃវ៉...
ការចូលគណនី

Curriculum

ចូរប្រៀបធៀបទំហំផ្ទៃដីនិងចំនួនប្រជាជនតៃវ៉ាននិងកម្ពុជា ។

មេរៀនអត្ថបទ

ចូរប្រៀបធៀបទំហំផ្ទៃដីនិងចំនួនប្រជាជនតៃវ៉ាននិងកម្ពុជា ។

ប្រៀបធៀបទំហទផ្ទៃនិងចំនួនប្រជាជនតៃវ៉ាននិងកម្ពុជា​ ៖

កោះតៃវ៉ាន

  • ទំហំផ្ទៃដីមាន ៣៩០០០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
  • ប្រជាជនចំនួន ២៣ ១៧៤ ២៩៤ នាក់ ( ២០០៧)

កម្ពុជា

  • ទំហំផ្ទៃដី ១៨១ ០៣៥ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
  • ប្រជាជនចំនួន ១២ ២៤១ ៦៤០ នាក់ (២០០៨)