មាតិកា
វគ្គសិក្សា: ចូរប្រាប់ឈ្មោះនិងរូបមន្តនៃឧស្ម័នផ្ទះកញ្ច...
ការចូលគណនី

Curriculum

ចូរប្រាប់ឈ្មោះនិងរូបមន្តនៃឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់សំខាន់ៗរបស់ផែនដី?

មេរៀនអត្ថបទ

ចូរប្រាប់ឈ្មោះនិងរូបមន្តនៃឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់សំខាន់ៗរបស់ផែនដី?

ឈ្មោះ និងរូបមន្តនៃឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់សំខាន់ៗរបស់ផែនដីមាន៖

  • កាបូនឌីអុកស៊ីត (CO)
  • អាសូតអុកស៊ីត (NO)
  • មេតាន (CH)
  • ក្លរ៉ូភ្លាយអរ៉ូកាបូន (CFC) ។