មាតិកា
វគ្គសិក្សា: ចូរបង្ហាញពីនគរូបនីយកម្ម ពីសម័យអាណានិគមបា...
ការចូលគណនី

Curriculum

ចូរបង្ហាញពីនគរូបនីយកម្ម ពីសម័យអាណានិគមបារាំង។

មេរៀនអត្ថបទ

ចូរបង្ហាញពីនគរូបនីយកម្ម ពីសម័យអាណានិគមបារាំង។

នគរូបនីយកម្មពីសម័យអាណានិគមបារាំងមានដូចជា

  • ចន្លោះឆ្នាំ ១៩០០-១៩៣០ គេបានកេណ្ណប្រជាសាស្រ្តខ្មែរយកទៅកសាងផ្លូវថ្នល់បានចម្ងាយ ៩០០០គីឡូម៉ែត្រ
  • ការចែកជាតំបន់ដាច់ដោយឡែកៗពីគ្នានៅទីក្រុងភ្នំពេញ ត្រូវបានសម្រាច់ឡើងនៅឆ្នាំ ១៩០៨(តំបន់ជាជាតិបារាំង ចិន និងខ្មែរ)
  • ក្រោយឆ្នាំ ១៩២០ មានផ្លូវថ្នល់ ខេត្តដែលកសាងដោយពួកអាណានិគម
  • នៅឆ្នាំ១៩៣២ ផ្លូវថ្នល់មានទៅដល់ខេត្តបាត់ដំបង ហើយផ្លូវសំខាន់ៗនៅតាមខេត្តក៏មាននៅក្នុងគម្រោងជាស្រេចនៅឆ្នាំ ១៩៣៨
  • ការកសាងសង់ក្រុងនៅតាមខេត្តមួយចំនួនមាន៖ ខេត្តកណ្តាល ព្រៃវែង កំពង់ចាម បាត់ដំបង។​