មាតិកា
វគ្គសិក្សា: ចូរនិយាយអំពីដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មនៅ...
ការចូលគណនី

Curriculum

ចូរនិយាយអំពីដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មនៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្នា ១៩៧០​ ។

មេរៀនអត្ថបទ

ចូរនិយាយអំពីដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មនៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្នា ១៩៧០​ ។

តំណាក់កាលអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម នៅចុងឆ្នាំទស្សវត្សរ៍ឆ្នាំ១៩៧០គឺការដំឡើងថ្លៃឈ្នួលឪ្យកម្មករដែលទាក់ទងនឹងការលើកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនបង្កើនបញ្ហាដល់ការប្រកួតប្រជងនៃឧស្សាហកម្មហត្ថពលករ (ឧស្សាហកម្មដំឡើងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរ សម្ភារៈប្រើប្រាស់ទូទៅ …) ។ រដ្ឋាភិបាល​បានសម្រេចធ្វើ “ បដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម” មួយសំដៅជំរុញឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់តាមគំរូតៃវ៉ាន់និងកូរ៉េ ។ ដោយអន្ដរាគមន៍ផ្ទាល់ក្នុងការចរចារស្ដីពីប្រាក់ខែ រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចឪ្យដ៉ឡើងរហូតដល់ ៤០% ក្នុងរយៈពេល៣ឆ្នាំ ក្នុងបំណងជំរុញឧស្សាហកម្មឪ្យទំនើបផ្នែកបរិក្ខារនិងឥតម្រង់ទិសវិនិយោគឆ្ពោះទៅរកឧស្សាហកម្មដែលមានតម្លៃបន្ថែមខ្ពស់ ។​