មាតិកា
វគ្គសិក្សា: គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១ មេរៀនទី១៧៖ ចំនួន និ...
ការចូលគណនី

Curriculum

គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១ មេរៀនទី១៧៖ ចំនួន និងតម្លៃលេខតាមខ្ទង់

មេរៀនទី១៧៖ ចំនួន និងតម្លៃលេខតាមខ្ទង់

0/20
មេរៀនវីដេអូ

មេរៀនទី១៧៖ ចំនួន និងតម្លៃលេខតាមខ្ទង់ ប្រៀបធៀបចំនួនគត់ដោយប្រើសញ្ញា តូចជាង ធំជាង ស្មើ