មាតិកា
វគ្គសិក្សា: គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១ មេរៀនទី១៤៖ ចំណុះ
ការចូលគណនី
មេរៀនវីដេអូ

មេរៀនទី១៤៖ ចំណុះ (ប្រៀបធៀប និងរៀបលំដាប់ចំណុះ)