មាតិកា
វគ្គសិក្សា: គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១ មេរៀនទី១៤៖ ចំណុះ
ការចូលគណនី
មេរៀនវីដេអូ

មេរៀនទី១៤៖ ចំណុះ (ប៉ាន់ស្មានចំណុះដោយប្រើខ្នាតមិនស្តង់ដា)