មាតិកា
វគ្គសិក្សា: គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ ជំពូកទី៦ កោនិក , ប...
ការចូលគណនី

Curriculum

គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ ជំពូកទី៦ កោនិក , ប៉ារ៉ាបូល អេលីប អ៊ីពែបូល សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល

មេរៀនវីដេអូ

១. ប៉ារ៉ាបូល (ភាគ៤)