មាតិកា
វគ្គសិក្សា: គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៥
ការចូលគណនី

Curriculum

គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៥

មេរៀនវីដេអូ

មេរៀនទី១៥ រង្វាស់ចំណុះ (ភាគ១)

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/ek4a_W6J92I” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>