មាតិកា
វគ្គសិក្សា: ក្នុងបណ្តូរឧស្ម័នតើថង់សួតមាននាទីដូចម្តេច...
ការចូលគណនី

Curriculum

ក្នុងបណ្តូរឧស្ម័នតើថង់សួតមាននាទីដូចម្តេចខ្លះ?

មេរៀនអត្ថបទ

ក្នុងបណ្តូរឧស្ម័នតើថង់សួតមាននាទីដូចម្តេចខ្លះ?

ក្នុងបណ្តូរឧស្ម័ន ថង់សួតមាននាទីធ្វើឲ្យបណ្តូរឧស្ម័នប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងងាយដោយកូនថង់សួតមានផ្ទៃប៉ះយ៉ាងធំធេងជាមួយសរសៃប្តូរឈាម ហើយភ្នាសកូនដង់សួតនិងភ្នាសសរសៃប្តូរមានកម្រាសស្តើងណាស់ (មិនលើសពី ០.៥ មីក្រូម៉ែត្រទេ )។