មាតិកា
វគ្គសិក្សា: ក្នុងងចំណោមស្រទាប់បរិយាកាសទាំងអស់ តើស្រទ...
ការចូលគណនី

Curriculum

ក្នុងងចំណោមស្រទាប់បរិយាកាសទាំងអស់ តើស្រទាប់ណាខ្លះដែលមានសារៈសំខាន់ជាងគេ? ហេតុអ្វី?

មេរៀនអត្ថបទ

ក្នុងងចំណោមស្រទាប់បរិយាកាសទាំងអស់ តើស្រទាប់ណាខ្លះដែលមានសារៈសំខាន់ជាងគេ? ហេតុអ្វី?

ក្នុងចំណោមស្រទាប់បរិយាកាសទាំងអស់របស់ផែនដី ស្រទាប់ដែលមានសារៈសំខាន់ជាងគេគឺ  មណ្ឌលអាកាសរចល់ និងមណ្ឌលអាកាសស្ងប់។ ពីព្រោះ នៅក្នុងមណ្ឌលទាំងពីរនេះមានផ្ទុកនូវឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ ដែលអាចស្ទាក់យកនូវថាមពលក្រហមអាំងប្រា ដើម្បីកម្ដៅផ្ទៃផែនដី។