មាតិកា
វគ្គសិក្សា: ក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ច តើកោះតៃពឹងផ្អែកលើ...
ការចូលគណនី

Curriculum

ក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ច តើកោះតៃពឹងផ្អែកលើកកត្តសំខាន់ៗអ្វីខ្លះ ?

មេរៀនអត្ថបទ

ក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ច តើកោះតៃពឹងផ្អែកលើកកត្តសំខាន់ៗអ្វីខ្លះ ?

ក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចកោះតៃវ៉ានពឹងផ្អែកលើកត្តាសំខាន់ៗដូចជា ៖

  • ឯកទេសភាពមូលធននិយមចិន (តៃវ៉ាន) ដែលថ្នឹកនឹងផ្អែកអេឡិចត្រូនិច បាននាំមកនូវធនធានមនុស្សរបស់ខ្លួនពីគ្រប់ទលក្នុងពិភពលោក
  • ប្រជាជនតៃវ៉ាន ជាពាណិជ្ជករផងនិងឧស្សាហកណ៍ផងសហគ្រិនតៃវ៉ានប្រៀបបានទៅនឹងត្រីក្នុងទឹក ក្នុងការបែងចែកការងារអន្ដរជាតិ
  • សហរដ្ឋអាមេរិច ជប៉ុន និងសិង្ហបុរី  ជាអ្នកផ្គត់ផ្គងលើផ្នែកផ្សេងៗនៃអេឡិច ត្រូនិចដល់តៃវ៉ាន ។ ដូចនេះតៃវ៉ានគ្រាន់តែជាទីតាំងពិព័រណ៍មួយដ៏ធំសម្បើមនៃមុខទំនិញអេឡិចត្រូនិច ដែលផលិតក្នុងស្រុក​ឬនាំចូលតែប៉ុណ្ណោះ។
  • តម្លៃថោកនិងបច្ចេកវិទ្យា ជឿនលឿនបំផុត
  • ក្នុងការគ្រប់គ្រង់ជនជាតិតៃវ៉ានបានបង្ហាញនូវចរិតទន់ភ្លន់ដូចៗគ្នា​ ។