មាតិកា
វគ្គសិក្សា: កំណើននគរូបនីយកម្មមានកម្រិតខ្ពស់នៅកម្ពុជា...
ការចូលគណនី

Curriculum

កំណើននគរូបនីយកម្មមានកម្រិតខ្ពស់នៅកម្ពុជា ។ ចូររៀបរាប់ពីកត្តាដែលនាំឲ្យមានកំណើននេះ ?

មេរៀនអត្ថបទ

កំណើននគរូបនីយកម្មមានកម្រិតខ្ពស់នៅកម្ពុជា ។ ចូររៀបរាប់ពីកត្តាដែលនាំឲ្យមានកំណើននេះ ?

កំណើននគរូបនីយកម្មមានកម្រិតខ្ពស់នៅកម្ពុជាមកពីកត្តា៖

  • កំណើនប្រជាជនមានកម្រិតខ្ពស់
  • ប្រជាជនជនបទផ្លាស់ទីចូលក្នុងទីក្រុងដើម្បីរកការងារធ្វើ
  • ការកើនឡើងនៃតម្រូវការ សេវា សាធារណៈ
  • ការររៀបចំទីក្រុង តាមស្តងដារ អន្តរជាតិ
  • មានស្ថេរភាព នយោបាយ សន្តិសុខសង្គម
  • គោលនយោបាយ ការរៀបចំទីក្រុង
  • គោលនយោបាយដីធ្លី ៕