អនុវិទ្យាល័យ

អនុវិទ្យាល័យ

ជីវវិទ្យា ថ្នាក់ទី៩ ជំពូកទី១ រស្មីសំយោគ ជំពូកទី១៖ រស្មីសំយោគ មេរៀន ៖ សារពាង្គកាយស្វ័យជីព និងសារពាង្គកាយបរជីព បង្រៀន​ដោយ ៖ អ្នកគ្រូ គឹម សុត្ថារី គ្រ...
2 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free
ជីវវិទ្យា ថ្នាក់ទី៨ ជំពូកទី៤ មេរៀនទី៣ ជំពូកទី៤ ៖ ដង្ហើម និងដំណឹកនាំ មេរៀនទី៣ ៖ ដង្ហើមកោសិកា បង្រៀន​ដោយ ៖ អ្នកគ្រូ រ័ត្ន សុភាព វិទ្យាល័យឬស្សីកែវ ជីវ...
2 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free
#ជីវវិទ្យា #ថ្នាក់ទី៧ ជំពូកទី៤ មេរៀនទី២ ជំពូកទី៤ ៖ ការរំលាយអាហារ មេរៀនទី២ ៖ ផ្នែក​ផ្សេងៗ​នៃ​ប្រដាប់​រំលាយអាហារ បង្រៀន​ដោយ ៖ អ្នកគ្រូ រ័ត្ន សុភាព វិ...
2 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free
រូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី៩ ជំពូកទី៥ មេរៀនទី២ (ភាគ៣) ជំពូកទី៥ ៖ អុបទិច មេរៀនទី១ ៖ ដំណាលត្រង់នៃពន្លឺ (ភាគ១) ១.ពន្លឺ វត្ថុភ្លឺ មេរៀនទី១ ៖ ដំណាលត្រង់នៃពន្លឺ (...
16 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free
រូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី៨ ជំពូកទី៤ មេរៀនទី១ មេរៀនទី១៖ ថាមពល និងអានុភាពអគ្គិសនី ខ្លឹមសារទី១ ៖ កម្មន្ដ ឬថាមពលអគ្គិសនី បង្រៀន​ដោយ ៖ លោកគ្រូ សុខ រតនា វិទ្យាល...
2 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free
រូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី៧ មេរៀនទី៥ មេរៀនទី៥៖ ប្រភពចរន្តជាប់ ខ្លឹមសារទី៖ ប្រភពចរន្តជាប់​ បង្រៀន​ដោយ ៖ លោកគ្រូ សុខ រតនា វិទ្យាល័យឬស្សីកែវ រូបវិទ្យាថ្នាក់ទី...
2 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free
គីមីវិទ្យា ថ្នាក់ទី៩ របៀបសរសេររូបមន្តគីមី ជំពូកទី២៖ កាបូនអុកស៊ីសែន និងអ៊ីដ្រូសែន មេរៀនទី១៖ របៀបសរសេររូបមន្តគីមី បង្រៀន​ដោយ ៖ អ្នកគ្រូ ឈិត ស្រីរ័ត្ន...
11 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free
គីមីវិទ្យា ថ្នាក់ទី៨ ជំពូកទី២ មេរៀនទី១ ជំពូកទី២ ៖ ល្បាយ និង​វិធីញែកល្បាយ មេរៀនទី១៖ ល្បាយ ខ្លឹមសារទី២ ៖ ប្រភេទល្បាយ បង្រៀន​ដោយ ៖ លោកគ្រូ ឈូ ពុតថា វិ...
2 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free
គីមីវិទ្យា ថ្នាក់ទី៧ ជំពូកទី២ មេរៀនទី២ មេរៀនទី២៖ បំលែងភាពរូប បង្រៀន​ដោយ ៖ លោកគ្រូ ឈូ ពុតថា វិទ្យាល័យបាក់ គីមីវិទ្យាថ្នាក់ទី៧ ជំពូកទី៣ មេរៀនទី១ មេរៀ...
2 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free
គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី៨ មេរៀនទី៦ មេរៀនទី៦ ៖ កន្សោមសនិទាន ខ្លឹមសារទី១ ៖ សញ្ញាណ​កន្សោមសនិទាន បង្រៀន​ដោយ ៖ លោកគ្រូ ឌុច មករា គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី៨ មេរៀនទី៦...
2 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free