សាកលវិទ្យាល័យ

សាកលវិទ្យាល័យ

ជីវវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ ជំពូក១ ជំពូក១ មេរៀនទី២ ៖ អង់ស្យូស្ពែម បង្រៀន​ដោយ ៖ អ្នកគ្រូ សៀន ស្រីណែត បង្រៀន​នៅ​វិទ្យាល័យ​ក្រុង​កំពង់ឆ្នាំង ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំ...
24 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free