វិទ្យាល័យ

វិទ្យាល័យ

វេទិកាសំណួរ-ចម្លើយ មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា សម្រាប់ថ្នាក់ទី១២ ប្រធាន​បទ ៖ លំនឹងអាស៊ីត បាស និងអំបិល (ភាគ១) ប្រធាន​បទ ៖ លំនឹងអាស៊ីត បាស និងអំបិល (ភាគ៣) បង...
2 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free
វិញ្ញាសាគីមីត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ វិញ្ញាសាទី១ (ភាគ១) វិញ្ញាសាទី១ (ភាគ២) វិញ្ញាសាទី១ (ភាគ៣) វិញ្ញាសាទី១ (ភាគ៤) វិញ្ញាសាទី១ (ភាគ៥) វិញ្ញាសាទី២...
12 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free
ជីវវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ ជំពូក១ ជំពូក១ មេរៀនទី២ ៖ អង់ស្យូស្ពែម បង្រៀន​ដោយ ៖ អ្នកគ្រូ សៀន ស្រីណែត បង្រៀន​នៅ​វិទ្យាល័យ​ក្រុង​កំពង់ឆ្នាំង ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំ...
24 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free
ជីវវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១ ជំពូក៣ មេរៀនទី១ មេរៀនទី២ ជំពូក៣ ៖ តំណពូជ មេរៀនទី១៖ ច្បាប់តំណពូជ(ត) មេរៀនទី២៖ ក្រូម៉ូសូម(ត) មេរៀនទី២៖ ក្រូម៉ូសូម(តចប់) បង្រៀនដោ...
5 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free
ជីវវិទ្យា ថ្នាក់ទី១០ ជំពូក៣ មេរៀនទី១ ជំពូក៣ ៖ មេតាប៉ូលីស មេរៀនទី១ ៖ រស្មីសំយោគ(តចប់) មេរៀនទី២៖ ដង្ហើមកោសិកា មេរៀនទី២ ៖ ដង្ហើមកោសិកា(ត) មេរៀនទី២ ៖ ដ...
7 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free
រូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ ជំពូក១ ជំពូក១៖ ទែម៉ូ​ឌីណាមិច មេរៀនទី១​៖ ទ្រឹស្ដី​ស៊ីនេទិច​នៃ​ឧស្ម័ន មេរៀនទី២៖ ច្បាប់ទី១​ទែម៉ូ​ឌីណាមិច មេរៀន​ទី​៣៖ ម៉ាស៊ីន បង្រ...
15 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free
រូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១ ជំពូក២​ មេរៀនទី២ ជំពូក២៖​ ទែម៉ូឌីណាមិច មេរៀនទី២ ៖ លក្ខណៈកម្ដៅនៃរូបធាតុ(ត) បង្រៀនដោយ ៖​ លោកគ្រូ ឆន គឹមឈន​ គ្រូបង្រៀន​វិទ្យាល័យ​...
6 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free
រូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី១០ មេរៀនទី៣ មេរៀនទី៣៖ ចរន្តឆ្លាស់(ត) បង្រៀនដោយ ៖​ ​អ្នកគ្រូ នៅ ឆយី គ្រូបង្រៀន​វិទ្យាល័យ​ព្រះស៊ីសុវត្ថិ (សាលារៀន​ជំនាន់​ថ្មី) រូបវ...
7 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free
គីមីវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ ជំពូក៦ មេរៀនទី២ (ភាគទី៤) ជំពូក៦ មេរៀនទី២ ស្រលាយអាលីផាទិចអាសូត (សំណួរ និង​លំហាត់អនុវត្តន៍) (ភាគទី៤) មេរៀនទី២ ស្រលាយអាលីផាទិចអា...
9 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free
គីមីវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១ ជំពូកទី៦ មេរៀនទី១ មេរៀនទី២ ជំពូកទី៦៖ ស្តេរ៉េអូគីមី មេរៀនទី១៖ ធរណីមាត្រនៃម៉ូលេគុល (តចប់) មេរៀនទី២៖ ​រូបសណ្ឋាននិងទ្រង់ទ្រាយនៃម៉...
5 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free
គីមីវិទ្យា ថ្នាក់ទី១០ ជំពូក៤ មេរៀនទី១ មេរៀនទី២ មេរៀនទី៣ ជំពូក៤ ៖គីមីសិរីរាង្គ មេរៀនទី១៖ ប្រេងកាត និងឥន្ធនៈ (តចប់) មេរៀនទី២៖ អ៊ីដ្រូកាបួឆ្អែតៈ អាល់ក...
6 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free
គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១១ ជំពូក៣ មេរៀនទី១ ជំពូកទី៣ ៖ អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ មេរៀនទី១៖ អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ(ត) មេរៀនទី២៖ រូបមន្តអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ មេរៀនទី២៖...
6 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free