រូបវិទ្យា

រូបវិទ្យា

រូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ ជំពូក១ ជំពូក១៖ ទែម៉ូ​ឌីណាមិច មេរៀនទី១​៖ ទ្រឹស្ដី​ស៊ីនេទិច​នៃ​ឧស្ម័ន មេរៀនទី២៖ ច្បាប់ទី១​ទែម៉ូ​ឌីណាមិច មេរៀន​ទី​៣៖ ម៉ាស៊ីន បង្រ...
15 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free
រូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១ ជំពូក២​ មេរៀនទី២ ជំពូក២៖​ ទែម៉ូឌីណាមិច មេរៀនទី២ ៖ លក្ខណៈកម្ដៅនៃរូបធាតុ(ត) បង្រៀនដោយ ៖​ លោកគ្រូ ឆន គឹមឈន​ គ្រូបង្រៀន​វិទ្យាល័យ​...
6 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free
រូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី១០ មេរៀនទី៣ មេរៀនទី៣៖ ចរន្តឆ្លាស់(ត) បង្រៀនដោយ ៖​ ​អ្នកគ្រូ នៅ ឆយី គ្រូបង្រៀន​វិទ្យាល័យ​ព្រះស៊ីសុវត្ថិ (សាលារៀន​ជំនាន់​ថ្មី) រូបវ...
7 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free