រូបវិទ្យា

រូបវិទ្យា

រូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី៩ ជំពូកទី៥ មេរៀនទី២ (ភាគ៣) ជំពូកទី៥ ៖ អុបទិច មេរៀនទី១ ៖ ដំណាលត្រង់នៃពន្លឺ (ភាគ១) ១.ពន្លឺ វត្ថុភ្លឺ មេរៀនទី១ ៖ ដំណាលត្រង់នៃពន្លឺ (...
16 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free
រូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី៨ ជំពូកទី៤ មេរៀនទី១ មេរៀនទី១៖ ថាមពល និងអានុភាពអគ្គិសនី ខ្លឹមសារទី១ ៖ កម្មន្ដ ឬថាមពលអគ្គិសនី បង្រៀន​ដោយ ៖ លោកគ្រូ សុខ រតនា វិទ្យាល...
2 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free
រូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី៧ មេរៀនទី៥ មេរៀនទី៥៖ ប្រភពចរន្តជាប់ ខ្លឹមសារទី៖ ប្រភពចរន្តជាប់​ បង្រៀន​ដោយ ៖ លោកគ្រូ សុខ រតនា វិទ្យាល័យឬស្សីកែវ រូបវិទ្យាថ្នាក់ទី...
2 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free