ភាសាបរទេស

ភាសាបរទេស

บทที่๑៖​ การทักทาย, មេរៀនទី១៖ ការរាក់ទាក់ บทที่๒៖​​ การนับลข, មេរៀនទី២៖ ការរាប់លេខ บทที่๓៖​​ วัน, មេរៀនទី៣៖ ថ្ងៃ บทที่๔៖​ เดือน, មេរៀនទី៤៖ ខែ บทที่...
Beginner
12 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
$30 $10
ភាសាអង់គ្លេស
Free
Grammar Tense Present Simple Tense Past Simple Tense
8 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free