ភាសាខ្មែរ

ភាសាខ្មែរ

ភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី១២ សិក្សា​រឿង៖ ហង្សយន្ដ (ភាគ១) សិក្សា​រឿង៖ ហង្សយន្ដ (ភាគ១) សិក្សា​រឿង៖ ហង្សយន្ដ (ភាគ២) សិក្សា​រឿង ៖ ហង្សយន្ដ (ភាគ៣) សិក្សា​រឿង ៖ ...
12 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free
ភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី១១ មេរៀនទី៦ មេរៀនទី៦៖ ការគោរពបូជា (ត) ៦.៥អំណាន៖គោលគំនិតសំខាន់នៃសាសនាព្រហ្មណ៍​និង​ព្រះពុទ្ធសាសនា បង្រៀនដោយ ៖ លោកគ្រូ សាន់ ប៊ុនណាត ...
5 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free
អក្សរសាស្រ្តខ្មែរ ថ្នាក់ទី១០ មេរៀនទី៧៖ ភាពជាពលរដ្ឋ(ត) ២. វេយ្យាករណ៍ ៖ ទម្រង់ល្បះទោល បង្រៀនដោយ ៖ អ្នកគ្រូ ឈុន ស៊ីណា គ្រូបង្រៀន​វិទ្យាល័យ​ព្រះស៊ីសុវត...
3 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free