ភាសាខ្មែរ

ភាសាខ្មែរ

ភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី៩​ មេរៀនទី៩ មេរៀនទី១០ មេរៀនទី៩ ៖ ជោគជ័យនៃជីវិត (ភាគ២) មេរៀនទី៩ ៖ ជោគជ័យនៃជីវិត (ភាគ៣) មេរៀនទី៩ ៖ ជោគជ័យនៃជីវិត (ភាគ៧) មេរៀនទី៩ ៖ ...
11 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free
ភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី៨ មេរៀនទី៥ មេរៀនទី៤ ៖ ការគោរពខ្លួនឯង ខ្លឹមសារ ៖ ល្បះបញ្ជា បង្រៀន​ដោយ ៖ អ្នកគ្រូ ម៉ក់ ពេជ្រពិសី វិទ្យាល័យបាក់ទូក ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី...
4 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free
ភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី៧ មេរៀនទី៥ មេរៀនទី៥៖ ពលរដ្ឋល្អ វេយ្យករណ៍ ខ្លឹមសារ៖ កិរិយាសុទ្ធ បង្រៀន​ដោយ ៖ អ្នកគ្រូ ម៉ក់ ពេជ្រពិសី វិទ្យាល័យបាក់ទូក
1 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free