ភាសាខ្មែរ

ភាសាខ្មែរ

ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free
ភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី៥ មេរៀនទី៧ ៖ ទូរគមនាគមន៍​នៅ​កម្ពុជា (សំណេរ) មេរៀនទី៧ ៖ ទូរគមនាគមន៍​នៅ​កម្ពុជា – សំណេរ ៖ សំបុត្រ​សូម​អភ័យទោស បង្រៀនដោយ ៖ អ្ន...
1 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free
ភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី៤ មេរៀនទី៧ ៖ ម្ហូប​អាហារ​ខ្មែរ (សំណេរ) មេរៀនទី៧ ៖ ម្ហូប​អាហារ​ខ្មែរ – ​សំណេរ ៖ ការ​រៀប​ពាក្យ​ជា​ល្បះ និង​ការ​តែង​ល្បះ ̵...
1 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free
ភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី៣ មេរៀនទី៥៥ ៖ បកស្រាយ​រូបភាព “ការ​សម្អាតបរិស្ថាន” បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ពន បូរី គ្រូ​បង្រៀន​នៅ​សាលា​បឋមសិក្សា​គិរីសុវណ...
12 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free
ភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី២ មេរៀនទី៦២៖ រាជធានីភ្នំពេញ(តចប់) មេរៀនទី៦៤ ៖ ផឹកទឹកកខ្វក់នាំឱ្យកើតជំងឺ មេរៀនទី៦៤៖ ផឹកទឹកកខ្វក់នាំឱ្យកើតជំងឺ(តចប់) បង្រៀន​ដោយ៖ អ្...
18 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free