បឋមសិក្សា

បឋមសិក្សា

គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី៦ មេរៀនទី១៤ ៖ ល្បឿន មេរៀនទី១៤ ៖ ល្បឿន – ចំណោទ៖ ចលនាស្របទិស បង្រៀនដោយ ៖ លោកគ្រូ ណន ដារី គ្រូបង្រៀនសាលាបឋមសិក្សាគួចម៉េងលី ទួ...
1 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free
គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី៤ មេរៀនទី១៣ ​៖ វិធីបូក​ចំនួន​ទសភាគ មេរៀនទី១៣ ​៖ វិធីបូក​ចំនួន​ទសភាគ – ការ​គណនា​ផល​បូក​ដោយ​ប្រើ​ម៉ាស៊ីន​គិត​លេខ​ បង្រៀនដោយ ...
2 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free
គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី៣ មេរៀនទី១៣ ៖ ក្រាបរូបភាព លំនាំ​គំរូ ឱកាស (ឱកាស​ក្នុង​ជីវភាព​រស់នៅ) បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ចន សុទ្ធាវី គ្រូបង្រៀន​នៅ​សាលាបឋមសិក្សា...
9 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free
គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី២ មេរៀនទី១៖ ចំនួនដល់១០០០ មេរៀនទី១៦ ៖ ទិន្នន័យ (ទិន្នន័យ​ជា​ក្រាប​រូបភាព) បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ អុល លក្ខិណា គ្រូ​បង្រៀន​នៅ​សាលា​បឋ...
8 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free
គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១ មេរៀនទី១៥ ៖ ពេលវេលា គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១ មេរៀនទី១៧ ៖ ចំនួន និង​តម្លៃ​លេខ​តាម​ខ្ទង់ ( រាប់ អាន សរសេរ​ចំនួន​គត់​ពី ​៦០ ដល់​ ១០០) ...
10 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free
ភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី៥ មេរៀនទី៧ ៖ ទូរគមនាគមន៍​នៅ​កម្ពុជា (សំណេរ) មេរៀនទី៧ ៖ ទូរគមនាគមន៍​នៅ​កម្ពុជា – សំណេរ ៖ សំបុត្រ​សូម​អភ័យទោស បង្រៀនដោយ ៖ អ្ន...
1 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free
ភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី៤ មេរៀនទី៧ ៖ ម្ហូប​អាហារ​ខ្មែរ (សំណេរ) មេរៀនទី៧ ៖ ម្ហូប​អាហារ​ខ្មែរ – ​សំណេរ ៖ ការ​រៀប​ពាក្យ​ជា​ល្បះ និង​ការ​តែង​ល្បះ ̵...
1 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free
ភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី៣ មេរៀនទី៥៥ ៖ បកស្រាយ​រូបភាព “ការ​សម្អាតបរិស្ថាន” បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ពន បូរី គ្រូ​បង្រៀន​នៅ​សាលា​បឋមសិក្សា​គិរីសុវណ...
12 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free
ភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី២ មេរៀនទី៦២៖ រាជធានីភ្នំពេញ(តចប់) មេរៀនទី៦៤ ៖ ផឹកទឹកកខ្វក់នាំឱ្យកើតជំងឺ មេរៀនទី៦៤៖ ផឹកទឹកកខ្វក់នាំឱ្យកើតជំងឺ(តចប់) បង្រៀន​ដោយ៖ អ្...
18 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free
ចំណេះដឹងទូទៅ
Free
ភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី១ មេរៀនទី១៩ ៖ លំនាំគំរូ (លំនាំគំរូបតាមទំហំ) បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ឆាវ ឆេងអ៊ី គ្រូ​បង្រៀន​នៅ​សាលាបឋមសិក្សា​ស្វាយទាប ស្រុក​ចំការលើ ខ...
65 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free