ជីវវិទ្យា

ជីវវិទ្យា

ជីវវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ ជំពូក១ ជំពូក១ មេរៀនទី២ ៖ អង់ស្យូស្ពែម បង្រៀន​ដោយ ៖ អ្នកគ្រូ សៀន ស្រីណែត បង្រៀន​នៅ​វិទ្យាល័យ​ក្រុង​កំពង់ឆ្នាំង ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំ...
24 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free
ជីវវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១ ជំពូក៣ មេរៀនទី១ មេរៀនទី២ ជំពូក៣ ៖ តំណពូជ មេរៀនទី១៖ ច្បាប់តំណពូជ(ត) មេរៀនទី២៖ ក្រូម៉ូសូម(ត) មេរៀនទី២៖ ក្រូម៉ូសូម(តចប់) បង្រៀនដោ...
5 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free
ជីវវិទ្យា ថ្នាក់ទី១០ ជំពូក៣ មេរៀនទី១ ជំពូក៣ ៖ មេតាប៉ូលីស មេរៀនទី១ ៖ រស្មីសំយោគ(តចប់) មេរៀនទី២៖ ដង្ហើមកោសិកា មេរៀនទី២ ៖ ដង្ហើមកោសិកា(ត) មេរៀនទី២ ៖ ដ...
7 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free