ជីវវិទ្យា

ជីវវិទ្យា

ជីវវិទ្យា ថ្នាក់ទី៩ ជំពូកទី១ រស្មីសំយោគ ជំពូកទី១៖ រស្មីសំយោគ មេរៀន ៖ សារពាង្គកាយស្វ័យជីព និងសារពាង្គកាយបរជីព បង្រៀន​ដោយ ៖ អ្នកគ្រូ គឹម សុត្ថារី គ្រ...
2 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free
ជីវវិទ្យា ថ្នាក់ទី៨ ជំពូកទី៤ មេរៀនទី៣ ជំពូកទី៤ ៖ ដង្ហើម និងដំណឹកនាំ មេរៀនទី៣ ៖ ដង្ហើមកោសិកា បង្រៀន​ដោយ ៖ អ្នកគ្រូ រ័ត្ន សុភាព វិទ្យាល័យឬស្សីកែវ ជីវ...
2 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free
#ជីវវិទ្យា #ថ្នាក់ទី៧ ជំពូកទី៤ មេរៀនទី២ ជំពូកទី៤ ៖ ការរំលាយអាហារ មេរៀនទី២ ៖ ផ្នែក​ផ្សេងៗ​នៃ​ប្រដាប់​រំលាយអាហារ បង្រៀន​ដោយ ៖ អ្នកគ្រូ រ័ត្ន សុភាព វិ...
2 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free