គីមីវិទ្យា​

គីមីវិទ្យា​

វេទិកាសំណួរ-ចម្លើយ មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា សម្រាប់ថ្នាក់ទី១២ ប្រធាន​បទ ៖ លំនឹងអាស៊ីត បាស និងអំបិល (ភាគ១) ប្រធាន​បទ ៖ លំនឹងអាស៊ីត បាស និងអំបិល (ភាគ៣) បង...
2 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free
វិញ្ញាសាគីមីត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ វិញ្ញាសាទី១ (ភាគ១) វិញ្ញាសាទី១ (ភាគ២) វិញ្ញាសាទី១ (ភាគ៣) វិញ្ញាសាទី១ (ភាគ៤) វិញ្ញាសាទី១ (ភាគ៥) វិញ្ញាសាទី២...
12 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free
គីមីវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ ជំពូក៦ មេរៀនទី២ (ភាគទី៤) ជំពូក៦ មេរៀនទី២ ស្រលាយអាលីផាទិចអាសូត (សំណួរ និង​លំហាត់អនុវត្តន៍) (ភាគទី៤) មេរៀនទី២ ស្រលាយអាលីផាទិចអា...
9 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free
គីមីវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១ ជំពូកទី៦ មេរៀនទី១ មេរៀនទី២ ជំពូកទី៦៖ ស្តេរ៉េអូគីមី មេរៀនទី១៖ ធរណីមាត្រនៃម៉ូលេគុល (តចប់) មេរៀនទី២៖ ​រូបសណ្ឋាននិងទ្រង់ទ្រាយនៃម៉...
5 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free
គីមីវិទ្យា ថ្នាក់ទី១០ ជំពូក៤ មេរៀនទី១ មេរៀនទី២ មេរៀនទី៣ ជំពូក៤ ៖គីមីសិរីរាង្គ មេរៀនទី១៖ ប្រេងកាត និងឥន្ធនៈ (តចប់) មេរៀនទី២៖ អ៊ីដ្រូកាបួឆ្អែតៈ អាល់ក...
6 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free
New
គីមីវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ វិញ្ញាសាគីមីត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ (ភាគ១) បង្រៀន​ដោយ ៖ សាស្ត្រាចារ្យ ជ័យ ថាវី សាកលវិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ
1 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free