គីមីវិទ្យា​

គីមីវិទ្យា​

គីមីវិទ្យា ថ្នាក់ទី៩ របៀបសរសេររូបមន្តគីមី ជំពូកទី២៖ កាបូនអុកស៊ីសែន និងអ៊ីដ្រូសែន មេរៀនទី១៖ របៀបសរសេររូបមន្តគីមី បង្រៀន​ដោយ ៖ អ្នកគ្រូ ឈិត ស្រីរ័ត្ន...
11 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free
គីមីវិទ្យា ថ្នាក់ទី៨ ជំពូកទី២ មេរៀនទី១ ជំពូកទី២ ៖ ល្បាយ និង​វិធីញែកល្បាយ មេរៀនទី១៖ ល្បាយ ខ្លឹមសារទី២ ៖ ប្រភេទល្បាយ បង្រៀន​ដោយ ៖ លោកគ្រូ ឈូ ពុតថា វិ...
2 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free
គីមីវិទ្យា ថ្នាក់ទី៧ ជំពូកទី២ មេរៀនទី២ មេរៀនទី២៖ បំលែងភាពរូប បង្រៀន​ដោយ ៖ លោកគ្រូ ឈូ ពុតថា វិទ្យាល័យបាក់ គីមីវិទ្យាថ្នាក់ទី៧ ជំពូកទី៣ មេរៀនទី១ មេរៀ...
2 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free