គណិតវិទ្យា

គណិតវិទ្យា

គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១១ ជំពូក៣ មេរៀនទី១ ជំពូកទី៣ ៖ អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ មេរៀនទី១៖ អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ(ត) មេរៀនទី២៖ រូបមន្តអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ មេរៀនទី២៖...
6 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free
គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ ចំនួនកុំផ្លិច មេរៀន៖ ចំនួនកុំផ្លិច មេរៀនទី១ដល់មេរៀនទី៧ មេរៀន៖ ចំនួនកុំផ្លិច មេរៀនទី៨ដល់មេរៀនទី១០ ចំនួនកុំផ្លិច មេរៀនទី៧ លំហាត...
27 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free
ជំពូកទី១៖ តក្កវិទ្យា សំណុំ និង ចំនួន មេរៀនទី១ ៖ តក្កវិទ្យា មេរៀនទី២ ៖ សំណុំ មេរៀនទី៣ ៖ ចំនួន ជំពូកទី២ ៖ ពហុធា មេរៀនទី១ ៖ ពហុធា មេរៀនទី២ ៖ ប្រមាណវិធ...
18 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free