គណិតវិទ្យា

គណិតវិទ្យា

គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី៨ មេរៀនទី៦ មេរៀនទី៦ ៖ កន្សោមសនិទាន ខ្លឹមសារទី១ ៖ សញ្ញាណ​កន្សោមសនិទាន បង្រៀន​ដោយ ៖ លោកគ្រូ ឌុច មករា គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី៨ មេរៀនទី៦...
2 Lectures
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free
ដាក់ចូល​បញ្ជី​
Free