Khmerrean.com

គណិតវិទ្យា

គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ ជំពូក៤ អាំងតេក្រាល ព្រីមីទីវ និងអាំងតេក្រាលមិនកំណត់ អាំងតេក្រាលកំណត់    
10 Lectures
Add to Wishlist
Free
គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ ចំនួនកុំផ្លិច ឯកតានិមិត្ត ចំនួននិមិត្តចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពិជគណិត ចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់ ចំនួនកុំផ្លិចពីរស្មើគ្នា ម៉ូឌុលចំនួនកុំផ...
5 Lectures
Add to Wishlist
Free
គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ ប្រូបាប លំហសំណាក និងព្រឹត្តិការណ៍ រូបមន្តប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍សមាស គណនាប្រូបាបដោយប្របន្សំ គណនាប្រូបាបដោយប្រើបន្សំ គណនាប្រូបា...
5 Lectures
Add to Wishlist
Free
គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ ជំពូកទី៦ កោនិក ប៉ារ៉ាបូល ១. ប៉ារ៉ាបូល (ភាគ១) ១. ប៉ារ៉ាបូល (ភាគ២) ១. ប៉ារ៉ាបូល (ភាគ៣) ១. ប៉ារ៉ាបូល (ភាគ៤) ១. ប៉ារ៉ាបូល (ភាគ៥) ...
19 Lectures
Add to Wishlist
Free
គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ ជំពូកទី៤ អាំងតេក្រាលកំណត់ ២. អាំងតេក្រាលកំណត់ (ភាគ២) ២. អាំងតេក្រាលកំណត់ (ភាគ៣) ២. អាំងតេក្រាលកំណត់ (ភាគ៤) ២. អាំងតេក្រាលកំណត...
7 Lectures
Add to Wishlist
Free