រូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១

រូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១ ជំពូក២​ មេរៀនទី២
ជំពូក២៖​ ទែម៉ូឌីណាមិច
មេរៀនទី២ ៖ លក្ខណៈកម្ដៅនៃរូបធាតុ(ត)
បង្រៀនដោយ ៖​ លោកគ្រូ ឆន គឹមឈន​ គ្រូបង្រៀន​វិទ្យាល័យ​ព្រះស៊ីសុវត្ថិ (សាលារៀន​ជំនាន់​ថ្មី)

រូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១ ជំពូក៣​ មេរៀនទី១
ជំពូក៣៖ រលក
មេរៀនទី១ ៖ ចលនាខួប
មេរៀនទី១ ៖ ចលនាខួប(ត)
មេរៀនទី២ ៖ រលក (តចប់)
បង្រៀនដោយ ៖​ លោកគ្រូ ឆន គឹមឈន​ គ្រូបង្រៀន​វិទ្យាល័យ​ព្រះស៊ីសុវត្ថិ (សាលារៀន​ជំនាន់​ថ្មី)

រូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១ ជំពូក៤​ មេរៀនទី១
ជំពូក៤៖ អគ្គិសនី
មេរៀនទី១៖ បន្ទុកអគ្គិសនី និងដែនអគ្គិសនី (ត)
មេរៀនទី២៖ បន្ទុកអគ្គិសនី និងដែនអគ្គិសនី
បង្រៀនដោយ ៖​ លោកគ្រូ ឆន គឹមឈន​ គ្រូបង្រៀន​វិទ្យាល័យ​ព្រះស៊ីសុវត្ថិ (សាលារៀន​ជំនាន់​ថ្មី)

បំណែងចែកកម្មវិធីសិក្សា​ រូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី ១១

ជំពូកIV អគ្គិសនី
មេរៀនទី១ បន្ទុក និងដែនអគ្គិសនី
១. បន្ទុកអគ្គិសនី អេឡិចត្រុង និងប្រូតុង
២. ច្បាប់គូឡុំ
២.១ ពំនោលច្បាប់គូឡុំ
២.២ កន្សោមគូឡុំ
២.៣ កន្សោមវ៉ិចទ័រ
២.៤ បង្គុំកម្លាំងអគ្គិសនី
៣. ដែនអគ្គិសនី និងកម្លាំងអគ្គិសនី
៤. ចលនានៃផង់ផ្ទុកបន្ទុកអគ្គិសនី
៤.១ កម្លាំងអគ្គិសនី
៤.២ សំទុះនៃផង់ផ្ទុកបន្ទុកអគ្គិសនីក្នុងដែនអគ្គិសនីឯកសណ្ឋាន
៤.៣ លំងាកនៃផង់ផ្ទុកបន្ទុកអគ្គិសនីក្នុងដែនអគ្គិសនីឯកសណ្ឋាន
មេរៀនទី២ ប៉ូតង់ស្យែល និងថាមពលប៉ូតង់ស្យែល
១. កម្មន្តនៃដែនអគ្គិសនី
២. ថាមពលប៉ូតង់ស្យែលអគ្គិសនី
៣. ប៉ូតង់ស្យែលអគ្គិសនី
៤. ផលសងប៉ូតង់រវាងពីរចំណុច
៥. ផ្ទៃអេគីប៉ូតង់ស្យែល
មេរៀនទី៣ កុងដង់សាទ័រ
១. កុងដង់សាទ័រ
២. កាប៉ាស៊ីតេនៃកុងដង់សាទ័រ
៣. បន្ទុក និងបន្ទេរនៃកុងដង់សាទ័រឆ្លងកាត់រេស៊ីស្តង់ R
៤. បង្គុំកុងដង់សាទ័រ
៥. ថាមពលនៃកុងដង់សាទ័រ
៦. គំរូផ្សេងៗនៃកុងដង់សាទ័រ និងអនុវត្តន៍
មេរៀនទី៤ ចរន្តអគ្គិសនី រេស៊ីស្តង់ និងកម្លាំងអគ្គិសនីចលករ
១. ចរន្តអគ្គិសនី
១.១ ចរន្តអគ្គិសនី
១.២ លក្ខខណ្ឌដើម្បីឲ្យចរន្តអគ្គិសនីបានយូរ
១.៣ ចរន្តជាប់ ផលចរន្ត និងអាំងតង់ស៊ីតេចរន្តជាប់
២. រេស៊ីស្តង់ និងរេស៊ីស្ទីវីតេ
២.១ ពិសោធន៍
២.២ ច្បាប់អូម
២.៣ រេស៊ីស្តង់អាស្រ័យនឹងវិមាត្រនិងធម្មជាតិនៃអង្គធាតុចម្លង
២.៤ រេស៊ីស្តង់អាស្រ័យនឹងសីតុណ្ហភាព
៣. កម្លាំងអគ្គិសនីចលករនៃជនិតា
៤. ថាមពលនិងអានុភាពនៃសៀគ្វី
៤.១ តុល្យភាពថាមពលនៃជនិតា
៤.២ តុល្យភាពថាមពលនៃគ្រឿងទទួល

ជំពូក II ទែម៉ូឌីណាមិច
មេរៀនទី១ ស៊ីតុណ្ហភាព និងកម្តៅ
១. ស៊ីតុណ្ហភាព និងច្បាប់ទីសូន្យទែម៉ូឌីណាមិច
២. ការរីកនៃអង្គធាតុ
២.១ ការរីកនៃអង្គធាតុរឹង
២.២ ការរីកនៃអង្គធាតុរាវ
២.៣ ការរីកនៃឧស្ម័ន
២.៤ កំហូចទ្រង់ទ្រាយ
៣. បរិមាណកម្ដៅៈ កម្ដៅម៉ាស
៤. កាឡូរីនិងបម្រែបម្រួលភាពនៃរូបធាតុៈ កម្ដៅឡាតង់
៥. ការបញ្ញូនកម្ដៅ
មេរៀនទី២ លក្ខណៈកម្ដៅនៃរូបធាតុ
១. សមីការភាពនៃឧស្ម័ន
១. សមីការភាពនៃឧស្ម័ន៏៏(ត)
២. លក្ខណៈម៉ុលេគុលនៃរូបធាតុ
៣. គំរូម៉ូលេគុលស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធ

ជំពូក III រលក
មេរៀនទី១ ចលនាខួប
១. ចលនាវង់ស្មើ
២. លំយោលអាកម៉ូនិចងាយ
២.១ និយមន័យ
២.២ ទំនាក់ទំនងនៃចលនាវង់​និងលំយោលអាម៉ូនិច
៣. លំយោល
៣.១ ប៉ោលទោល
៣.២ ប៉ោលរ៉ឺសរដងដេក
មេរៀនទី២ រលក
១. សេចក្ដីផ្ដើម
២. រលកទទឹង និងរលកបណ្តោយ
២.១ រលកទទឹង
២.២ រលកបណ្ដោយ
២.៣ ល្បឿនដំណាលនៃរលក
២.៤ ជំហានរលក
៣. លក្ខណៈរលក
៤. រលកស៊ីនុយសូអ៊ីត
មេរៀនទី៣ សូរ
១. ធម្មជាតិនិងការផលិតសូរ
២. ការបញ្ជូន ការបញ្ជាប់ និងចំណាំងផ្លាត
៣. រង្វាស់នៃល្បឿនសូរ
៤. កម្ពស់ អាំងតង់ស៊ីតេ និងតែមសូរ
៥. សូរអ៊ុលត្រា និងសូរអាំងប្រា
៦. ផលដុបប្លេ

ជំពូកI មេកានិច
មេរៀនទី១ ចលនាក្នុងប្លង់
១. បម្លាស់ទី និងវ៉ិចទ័រល្បឿន
២. សំទុះ
៣. ចលនាកោង
៣.១ ចលនាគ្រាប់បាញ់
៣.២ ចលនាវង់ស្មើ
៤. វ៉ិចទ័រល្បឿនធៀប និងទុះធៀប
ក. វ៉ិចទ័រល្បឿនធៀប
ខ. សំទុះធៀប
មេរៀនទី២ អនុវត្តច្បាប់ញូតុន
១. ចលនាវង់ស្មើ
២. កម្លាំងចូលផ្ចិត និងកម្លាំងចាកផ្ចិត
២.១ កម្លាំងចូលផ្ចិត
២.២ កម្លាំងចាកផ្ចិត
២.៣ ពិសោធន៍បង្ហាញអត្ថិភាពនៃកម្លាំងចាកផ្ចិត
២.៤ អនុវត្តន៍កម្លាំងចាកផ្ចិត
៣. សំទុះចូលផ្ចិត និងសំទុះចូលផ្ចិត
មេរៀនទី៣ ទំនាញ
១. ប្រព័ន្ធយោងផែនដី ប្រព័ន្ធយោងព្រះអាទិត្យ
២. ច្បាប់កេព្លែ
៣. ច្បាប់ញូតុនចំពោះទំនាញសកល
៤. ដែនទំនាញ
៥. ដែនទំនាញ និងដែនទំនាញផែនដី
៥.១ ដែនទំនាញបង្កើតដោយផែនដី
៥.២ ដែនទំនាញ ឬសំទុះទំនាញដី
៥.២ ដែនទំនាញឯកសណ្ឋាន
៥.២ ដែនទំនាញនៅផ្ទៃព្រះចន្ទ
មេរៀនទី៤ បរិមាណចលនា និងអាំពុលស្យុង
១. បរិមាណចលនា
២. បរិមាណចលនា និងអាំពុលស្យុង
៣. ច្បាប់រក្សាបរិមាណចលនា
៤. ការទង្គិច
៥. ដំណោលនៃកាំជ្រួច
មេរៀនទី៥ ច្បាប់រក្សាថាមពល
១. ថាមពលស៊ីនេទិចនិងទ្រឹស្តីៈ កម្មន្ត ថាមពលស៊ីនេទិច
២. ថាមពលប៉ូតងស្យែល
២.១ ថាមពលប៉ូតងស្យែលទំនាញដី
២.២ កម្លាំងទំនាញផែនដីជាកម្លាំងរក្សា
២.៣ ថាមពលប៉ូតង់ស្យែលយឺត
៣. ច្បាប់រក្សាថាមពលមេកានិច
៤. អនុវត្តច្បាប់រក្សាថាមពល
មេរៀនទី៦ លំនឹងនិងភាពយឺត
១. ម៉ូម៉ង់និងផលគុណវ៉ិចទ័រ
២. លក្ខខណ្ឌលំនឹង
៣. ផ្ចិតម៉ាស
៤. ដំណោះស្រាយលំហាត់ផ្នែកលំនឹងនៃអង្គធាតុរឹង
៥. លក្ខណៈភាពយឺតនៃអង្គធាតុរឹង
៦. ភាពយឺតនិងភាពប្លាស្ទិច
មេរៀនទី៧ ឌីណាមិចនៃចលនារង្វិល
១. ម៉ូម៉ង់ និងសំទុះមុំ
២. កម្មន្ត និងអានុភាពក្នុងចលនារង្វិល
៣. ចលនារមៀល
៤. ថាមពលស៊ីនេទិចនៃចលនារង្វិល និងម៉ូម៉ង់និចលភាព
៥. ថាមពលស៊ីនេទិចនៃចលនារមៀល
៦. ម៉ូម៉ង់ស៊ីនេទិចនិងច្បាប់រក្សា
មេរៀនទី៨ សន្ទនីយឌីណាមិច
១. លំហូរសន្ទនីយនិងនិរន្តរភាព
២.សមីការប៊ែរនូយី
៣. អនុវត្តសមីការប៊ែរនូយី
៤. ភាពស្អិត
៥. តំណឹងផ្ទៃ

ជំពូក២៖​ ទែម៉ូឌីណាមិច

1
មេរៀនទី២ ៖ លក្ខណៈកម្ដៅនៃរូបធាតុ(ត)
1:26 នាទី

ជំពូក៣៖ រលក

1
មេរៀនទី១ ៖ ចលនាខួប
12.15 នាទី
2
មេរៀនទី១ ៖ ចលនាខួប(ត)
34:35 នាទី
3
មេរៀនទី២ ៖ រលក (តចប់)
30:00 នាទី

ជំពូក៤៖ អគ្គិសនី

1
មេរៀនទី២៖ បន្ទុកអគ្គិសនី និងដែនអគ្គិសនី
30:25 នាទី
2
មេរៀនទី១៖ បន្ទុកអគ្គិសនី និងដែនអគ្គិសនី (ត)
31:41 នាទី

លើកទីមួយក្នុងការផ្តល់ពន្ទុ

Please, login to leave a review