រូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១

ជំពូក២៖​ ទែម៉ូឌីណាមិច

1
មេរៀនទី២ ៖ លក្ខណៈកម្ដៅនៃរូបធាតុ(ត)
1:26 នាទី

ជំពូក៣៖ រលក

1
មេរៀនទី១ ៖ ចលនាខួប
12.15 នាទី
2
មេរៀនទី១ ៖ ចលនាខួប(ត)
34:35 នាទី
3
មេរៀនទី២ ៖ រលក (តចប់)
30:00 នាទី

ជំពូក៤៖ អគ្គិសនី

1
មេរៀនទី២៖ បន្ទុកអគ្គិសនី និងដែនអគ្គិសនី
30:25 នាទី
2
មេរៀនទី១៖ បន្ទុកអគ្គិសនី និងដែនអគ្គិសនី (ត)
31:41 នាទី

លើកទីមួយក្នុងការផ្តល់ពន្ទុ

Please, login to leave a review