ជីវវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២

ជីវវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ ជំពូក១
ជំពូក១
មេរៀនទី២ ៖ អង់ស្យូស្ពែម
បង្រៀន​ដោយ ៖ អ្នកគ្រូ សៀន ស្រីណែត បង្រៀន​នៅ​វិទ្យាល័យ​ក្រុង​កំពង់ឆ្នាំង ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង

ជីវវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ ជំពូក៣
ជំពូក៣ ៖ តម្រូវ​ផ្សេងៗ​របស់​សារពាង្គកាយ
មេរៀនទី២ ៖ សរីរាង្គ​វិញ្ញាណ (ភាគ២)
មេរៀនទី២ ៖ សរីរាង្គវិញ្ញាណ (ភាគ៣)
មេរៀនទី៣ ៖ ប្រព័ន្ធ​អង់ដូគ្រីន (ភាគ៥)
បង្រៀន​ដោយ ៖ លោកគ្រូ ធូ ភន សាស្ដ្រាចារ្យ​នៃ​សាកលវិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទភ្នំពេញ

ជីវវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ ជំពូកទី៥៖ មេរៀនទី១ (ភាគ៤)
ជំពូកទី៥៖ ព័ត៌មានសេនេទិច និង​ការសំដែងនៃសែន
មេរៀនទី១ ៖ ADN ជាទម្រព័ត៌មានសេនេទិច (ភាគ៤)
មេរៀនទី១ ៖ ADN​ ជាទម្រព័ត៌មានសេនេទិច (លំហាត់១)
មេរៀនទី១ ៖ ADN ជាទម្រព័ត៌មានសេនេទិច (លំហាត់២)
មេរៀនទី១ ៖ ADN​ ជាទម្រព័ត៌មានសេនេទិច (លំហាត់៤)
មេរៀនទី១ ៖ ADN ជាទម្រព័ត៌មានសេនេទិច (លំហាត់៥)
មេរៀនទី១ ៖ ADN ជាទម្រព័ត៌មានសេនេទិច (លំហាត់៧)
មេរៀនទី១ ៖ ADN​ ជាទម្រព័ត៌មានសេនេទិច​ (លំហាត់៨)
មេរៀនទី២ ៖ ការសំដែងនៃសែន ភាគ២
មេរៀនទី២ ៖ ការសំដែងនៃសែន ភាគ៣
មេរៀនទី២ ៖ ការសំដែងនៃសែន ភាគ៤
មេរៀនទី២ ៖ ការសំដែងនៃសែន ភាគ៥ (តចប់)
មេរៀនទី២ ៖ ការសំដែងនៃសែន (លំហាត់អនុវត្ត) ភាគ២

ជីវវិទ្យាថ្នាក់ទី១២ វេទិកាសំណួរ-ចម្លើយ មុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា សម្រាប់ថ្នាក់ទី១២
ប្រធាន​បទ ៖ សរីរាង្គវិញ្ញាណ
ប្រធាន​បទ ៖ ប្រព័ន្ធប្រសាទ
ប្រធាន​បទ ៖ អង់ស្យូស្ពែម
ប្រធាន​បទ ៖ បកស្រាយតំណបត្រឡប់អវិជ្ជមាននៃក្រពេញភេទមនុស្សប្រុស
ប្រធាន​បទ ៖ ប្រពន្ធ័អង់ដូគ្រីនសំខាន់ៗរបស់មនុស្ស
ប្រធាន​បទ ៖ ប្រព័ន្ធអង់ដូគ្រីន
ប្រធាន​បទ ៖ រូបមន្តម៉ូលេគុល​ ADN
ប្រធាន​បទ ៖ រូបមន្តម៉ូលេគុល​ ADN (តចប់)
ប្រធាន​បទ ៖ ពិសោធន៍របស់ លោកប៊ីដលនិងតាទុម

បង្រៀនដោយ ៖ សាស្ត្រាចារ្យ ធូ ភន សាកលវិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជា៖ ជីវវិទ្យា​ មេរៀនទី១ ៖ ស៊ីមណូស្ពែម
រៀន​ត្រៀម​ប្រឡង​សញ្ញបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ​

ជីវវីទ្យា ថ្នាក់ទី១២ មេរៀនជីវវីទ្យាថ្នាក់ទី១២ លំហាត់ជីវវីទ្យាថ្នាក់ទី១២ មុខវិជ្ជាជីវវីទ្យា ថ្នាក់ទី១២

ជំពូក១

1
មេរៀនទី២ ៖ អង់ស្យូស្ពែម
8:35 នាទី

ជំពូក៣ ៖ តម្រូវ​ផ្សេងៗ​របស់​សារពាង្គកាយ

1
មេរៀនទី២ ៖ សរីរាង្គ​វិញ្ញាណ (ភាគ ២)
41:48 នាទី
2
មេរៀនទី២ ៖ សរីរាង្គវិញ្ញាណ (ភាគ៣)
43:19 នាទី
3
មេរៀនទី៣ ៖ ប្រព័ន្ធ​អង់ដូគ្រីន (ភាគ៥)
41:10 នាទី

ជំពូកទី៥ ៖ ព័ត៌មានសេនេទិច និង​ការសំដែងនៃសែន

1
មេរៀនទី១ ៖ ADN ជាទម្រព័ត៌មានសេនេទិច (ភាគ៤)
37:06 នាទី
2
មេរៀនទី១ ៖ ADN​ ជាទម្រព័ត៌មានសេនេទិច (លំហាត់១)
25:31 នាទី
3
មេរៀនទី១ ៖ ADN ជាទម្រព័ត៌មានសេនេទិច (លំហាត់២)
28:14 នាទី
4
មេរៀនទី១ ៖ ADN​ ជាទម្រព័ត៌មានសេនេទិច​ (លំហាត់៤)
31:05 នាទី
5
មេរៀនទី១ ៖ ADN ជាទម្រព័ត៌មានសេនេទិច​ (លំហាត់៥)
29.03 នាទី
6
មេរៀនទី១ ៖ ADN ជាទម្រព័ត៌មានសេនេទិច (លំហាត់៧)
21:46 នាទី
7
មេរៀនទី១ ៖ ADN​ ជាទម្រព័ត៌មានសេនេទិច​ (លំហាត់៨)
19:10 នាទី
8
មេរៀនទី២ ៖ ការសំដែងនៃសែន ភាគ២
27:34 នាទី
9
មេរៀនទី២ ៖ ការសំដែងនៃសែន ភាគ៣
28:05 នាទី
10
មេរៀនទី២ ៖ ការសំដែងនៃសែន (លំហាត់អនុវត្ត) ភាគ២
19:15 នាទី

វេទិកាសំណួរ-ចម្លើយ មុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា សម្រាប់ថ្នាក់ទី១២

1
ប្រធាន​បទ ៖ សរីរាង្គវិញ្ញាណ
41:23 នាទី
2
ប្រធាន​បទ ៖ ប្រព័ន្ធប្រសាទ
41:43 នាទី
3
ប្រធាន​បទ ៖ អង់ស្យូស្ពែម
43:44 នាទី
4
ប្រធាន​បទ ៖ បកស្រាយតំណបត្រឡប់អវិជ្ជមាននៃក្រពេញភេទមនុស្សប្រុស
40:14 នាទី
5
ប្រធាន​បទ ៖ ប្រពន្ធ័អង់ដូគ្រីនសំខាន់ៗរបស់មនុស្ស
40:05 នាទី
6
ប្រធាន​បទ ៖ ប្រព័ន្ធអង់ដូគ្រីន
40:39 នាទី
7
ប្រធាន​បទ ៖ រូបមន្តម៉ូលេគុល​ ADN
43:00 នាទី
8
ប្រធាន​បទ ៖ រូបមន្តម៉ូលេគុល ADN (តចប់)
41:46 នាទី
9
ប្រធាន​បទ ៖ ពិសោធន៍របស់ លោកប៊ីដលនិងតាទុម
44:01 នាទី

រៀន​ត្រៀម​ប្រឡង​សញ្ញបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ​

1
មេរៀនទី១ ៖ ស៊ីមណូស្ពែម
9:54 នាទី

លើកទីមួយក្នុងការផ្តល់ពន្ទុ

Please, login to leave a review