វេទិកាសំណួរ-ចម្លើយ មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា សម្រាប់ថ្នាក់ទី១២

វេទិកាសំណួរ-ចម្លើយ មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា សម្រាប់ថ្នាក់ទី១២

1
ប្រធាន​បទ ៖ លំនឹងអាស៊ីត បាស និងអំបិល (ភាគ១)
42:43 នាទី
2
ប្រធាន​បទ ៖ លំនឹងអាស៊ីត បាស និងអំបិល (ភាគ៣)
43:35 នាទី
3

លើកទីមួយក្នុងការផ្តល់ពន្ទុ

Please, login to leave a review