វិញ្ញាសាគីមីត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ

វិញ្ញាសាទី២ (ភាគ៣)

https://web.facebook.com/krou.moeys.gov.kh/videos/2896936100415325/?t=8