វិញ្ញាសាគីមីត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ

វិញ្ញាសាទី២ (ភាគ៤)

https://web.facebook.com/krou.moeys.gov.kh/videos/300413787791140/?t=26