វិញ្ញាសាគីមីត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ

វិញ្ញាសាទី១ (ភាគ៥)

https://web.facebook.com/krou.moeys.gov.kh/videos/600238644180234/?t=64