វិញ្ញាសាគីមីត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ

វិញ្ញាសាទី៤ (ភាគ២)

https://web.facebook.com/krou.moeys.gov.kh/videos/983530442083865/?t=41