វិញ្ញាសាគីមីត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ

វិញ្ញាសាទី២ (ភាគ២)

https://web.facebook.com/krou.moeys.gov.kh/videos/1159972807728720/?t=20