វិញ្ញាសាគីមីត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ

វិញ្ញាសាទី៤ (ភាគ១)

#គីមីវិទ្យា #ថ្នាក់ទី១២ វិញ្ញាសាទី៤ (ភាគ១)

#គីមីវិទ្យា #ថ្នាក់ទី១២ វិញ្ញាសាទី៤ (ភាគ១)បង្រៀន​ដោយ ៖ សាស្ត្រាចារ្យ ជ័យ ថាវី សាកលវិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ⏩ សម្រាប់​វីដេអូ​មេរៀន​ផ្សេងៗ​សូម​ចូល​ទៅកាន់ ៖ https://elearning.moeys.gov.kh និងwww.youtube.com/moeys

Posted by Krou Cambodia on Saturday, August 1, 2020