រៀនភាសាថៃ ពាក្យទាក់ទងនឹងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ

ប្រភេទ:

រៀនភាសាថៃ ពាក្យទាក់ទងនឹងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ

1
บทที่๑៖​ การทักทาย, មេរៀនទី១៖ ការរាក់ទាក់
2
บทที่๒៖​​ การนับลข, មេរៀនទី២៖ ការរាប់លេខ
3
บทที่๓៖​​ วัน, មេរៀនទី៣៖ ថ្ងៃ
4
บทที่๔៖​ เดือน, មេរៀនទី៤៖ ខែ
5
บทที่๕៖​ สี មេរៀនទី៥៖ ពណ៌
6
บทที่๖៖​​ กิจวัตรประจำวัน, មេរៀនទី៦៖ ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
7
บทที่๗៖​​ ครอบครัว, មេរៀនទី៧៖ គ្រូសារ
8
บทที่๘៖​ อาชีพ, មេរៀនទី៨៖ អាជីព
9
บทที่๙៖​ การซื้อของ, មេរៀនទី៩៖ ការទិញទំនិញ
10
บทที่๑๐៖​ ยานพาหนะ, មេរៀនទី១០៖ យានជំនិះ
11
บทที่๑๑៖​ สถานที่ต่างๆ, មេរៀនទី១១៖ ទីកន្លែងផ្សេងៗ
12
บทที่๑๒៖​ ผลไม้, មេរៀនទី១២៖ ផ្លែឈើ

លើកទីមួយក្នុងការផ្តល់ពន្ទុ

Please, login to leave a review