រូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី៩

ជំពូកទី៥ ៖ អុបទិច

1
មេរៀនទី១ ៖ ដំណាលត្រង់នៃពន្លឺ (ភាគ១)
2
មេរៀនទី១ ៖ ដំណាលត្រង់នៃពន្លឺ (ភាគ២)
3
មេរៀនទី១ ៖ ដំណាលត្រង់នៃពន្លឺ​ (តចប់)
4
មេរៀនទី២ ៖ ចំណាំងផ្លាតនៃពន្លឺ (ភាគ១)
5
មេរៀនទី២ ៖ ចំណាំងផ្លាតនៃពន្លឺ (ភាគ២)
6
មេរៀនទី២៖ ចំណាំងផ្លាតនៃពន្លឺ (ភាគ៣)
19:48 នាទី
7
មេរៀនទី៣ ៖ ចំណាំងបែរនៃពន្លឺ (ភាគ១)
8
មេរៀនទី៣ ៖ ចំណាំងបែរនៃពន្លឺ
16.39 នាទី
9
មេរៀនទី៣ ៖ ចំណាំងបែរនៃពន្លឺ (ភាគ២)
10
មេរៀនទី៣ ៖ ចំណាំងបែរនៃពន្លឺ (ភាគ៣)
11
មេរៀនទី៤ ៖ ឡង់ទី (ភាគ១)
17:26 នាទី
12
មេរៀនទី៤ ៖ ឡង់ទី (ភាគ២)
26:51 នាទី
13
មេរៀនទី៤ ៖ ឡង់ទី (ភាគ៣)
26:36 នាទី
14
មេរៀនទី៤ ៖ ឡង់ទី (ភាគ៤)
15
មេរៀនទី៤ ៖ ឡង់ទី (ភាគ៥)
16
មេរៀនទី៤ ៖ ឡង់ទី (ភាគ៦)

លើកទីមួយក្នុងការផ្តល់ពន្ទុ

Please, login to leave a review