រូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី៩

រូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី៩ ជំពូកទី៥ មេរៀនទី២ (ភាគ៣)
ជំពូកទី៥ ៖ អុបទិច
មេរៀនទី១ ៖ ដំណាលត្រង់នៃពន្លឺ (ភាគ១) ១.ពន្លឺ វត្ថុភ្លឺ
មេរៀនទី១ ៖ ដំណាលត្រង់នៃពន្លឺ (ភាគ២) ៤.ម្លប់ និងម្លប់ព្រាល ៥.សូរ្យគ្រាស និងចន្ទគ្រាស
មេរៀនទី១ ៖ ដំណាលត្រង់នៃពន្លឺ​ (តចប់) ៦.កំណរូបភាពឱ្យដោយបន្ទប់ងងឹត ឬប្រអប់ខ្មៅ
មេរៀនទី២ ៖ ចំណាំងផ្លាតនៃពន្លឺ (ភាគ១)
មេរៀនទី២ ៖ ចំណាំងផ្លាតនៃពន្លឺ (ភាគ២)
មេរៀនទី២ ៖ ចំណាំងផ្លាតនៃពន្លឺ (ភាគ៣)
មេរៀនទី៣ ៖ ចំណាំងបែរនៃពន្លឺ (ភាគ១)
មេរៀនទី៣ ៖ ចំណាំងបែរនៃពន្លឺ (ភាគ២)
មេរៀនទី៣ ៖ ចំណាំងបែរនៃពន្លឺ (ភាគ៣)
មេរៀនទី៣ ៖ ចំណាំងបែរនៃពន្លឺ (ភាគ៤)
មេរៀនទី៤ ៖ ឡង់ទី (ភាគ១)
មេរៀនទី៤ ៖ ឡង់ទី (ភាគ២)
មេរៀនទី៤ ៖ ឡង់ទី (ភាគ៣)
មេរៀនទី៤ ៖ ឡង់ទី (ភាគ៤)
មេរៀនទី៤ ៖ ឡង់ទី (ភាគ៥)
មេរៀនទី៤ ៖ ឡង់ទី (ភាគ៦)

បង្រៀន​ដោយ ៖ លោកគ្រូ សៀង សំណាង ​គ្រូបង្រៀន​វិទ្យាល័យ​ព្រះស៊ីសុវត្ថិ (សាលារៀន​ជំនាន់​ថ្មី)

ជំពូកទី៥ ៖ អុបទិច

1
មេរៀនទី១ ៖ ដំណាលត្រង់នៃពន្លឺ (ភាគ១)
2
មេរៀនទី១ ៖ ដំណាលត្រង់នៃពន្លឺ (ភាគ២)
3
មេរៀនទី១ ៖ ដំណាលត្រង់នៃពន្លឺ​ (តចប់)
4
មេរៀនទី២ ៖ ចំណាំងផ្លាតនៃពន្លឺ (ភាគ១)
5
មេរៀនទី២ ៖ ចំណាំងផ្លាតនៃពន្លឺ (ភាគ២)
6
មេរៀនទី២៖ ចំណាំងផ្លាតនៃពន្លឺ (ភាគ៣)
19:48 នាទី
7
មេរៀនទី៣ ៖ ចំណាំងបែរនៃពន្លឺ (ភាគ១)
8
មេរៀនទី៣ ៖ ចំណាំងបែរនៃពន្លឺ
16.39 នាទី
9
មេរៀនទី៣ ៖ ចំណាំងបែរនៃពន្លឺ (ភាគ២)
10
មេរៀនទី៣ ៖ ចំណាំងបែរនៃពន្លឺ (ភាគ៣)
11
មេរៀនទី៤ ៖ ឡង់ទី (ភាគ១)
17:26 នាទី
12
មេរៀនទី៤ ៖ ឡង់ទី (ភាគ២)
26:51 នាទី
13
មេរៀនទី៤ ៖ ឡង់ទី (ភាគ៣)
26:36 នាទី
14
មេរៀនទី៤ ៖ ឡង់ទី (ភាគ៤)
15
មេរៀនទី៤ ៖ ឡង់ទី (ភាគ៥)
16
មេរៀនទី៤ ៖ ឡង់ទី (ភាគ៦)

លើកទីមួយក្នុងការផ្តល់ពន្ទុ

Please, login to leave a review