រូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២

ជំពូក១៖ ទែម៉ូ​ឌីណាមិច

1
មេរៀនទី១​៖ ទ្រឹស្ដី​ស៊ីនេទិច​នៃ​ឧស្ម័ន
35:30 នាទី
2
មេរៀនទី២៖ ច្បាប់ទី១​ទែម៉ូ​ឌីណាមិច
24:43 នាទី
3
មេរៀន​ទី​៣៖ ម៉ាស៊ីន

ជំពូក២ ៖ រលក

1
មេរៀន​ទី​១ ៖ គោលការណ៍​តម្រួត និង​រលក​ជញ្ជ្រំ (រលក)
17:35 នាទី
2
មេរៀន​ទី​១៖ គោលការណ៍​តម្រួត​នៃ​រលក និង​រលក​ជញ្ជ្រំ (រលក​ជញ្ជ្រំ)
20:30 នាទី
3
មេរៀន​ទី​១ ៖ គោលការណ៍​តម្រួត និង​រលក​ជញ្ជ្រំ (លំហាត់​អនុវត្តន៍)
38:30 នាទី

ជំពូកទី៣ ៖ អគ្គីសនី និងម៉ាញេទិក

1
មេរៀនទី ៨ ៖ អូតូអាំងឌុចស្យុង (លំហាត់អនុវត្ត) ភាគ០៣
33:48 នាទី
2
មេរៀនទី ៨ ៖ បាតុភូតអូតូអាំងឌុចស្យុង (សង្ខេបរូបមន្ដ) ភាគ០៥
24:30 នាទី
3
មេរៀនទី ៨ ៖ បាតុភូតអូតូអាំងឌុចស្យុង (សង្ខេបរូបមន្ដ) ភាគ០៦
26:59 នាទី
4
មេរៀនទី​ ៩ ៖ សៀគ្វីចរន្តឆ្លាស់
30:58 នាទី
5
មេរៀនទី ៩ ៖ សៀគ្វីចរន្តឆ្លាស់ ភាគ០៥
34:21 នាទី
6
មេរៀនទី ៩ ៖ សៀគ្វីចរន្តឆ្លាស់ ភាគ០៦
33:20 នាទី
7
មេរៀនទី៩ ៖ សៀគ្វីចរន្តឆ្លាស់ ភាគ០៨
34:39 នាទី

វេទិកាសំណួរ-ចម្លើយ មុខវិជ្ជារូបវិទ្យា សម្រាប់ថ្នាក់ទី១២

1
ប្រធាន​បទ ៖ កម្មន្ត​ក្នុង​លំនាំ​ទែម៉ូឌីណាមិច
44:29 នាទី
2
ប្រធាន​បទ ៖ ទ្រឹស្តីបទ ស៊ិចកាកណូ
44:41 នាទី

ជំពូកទី៤

ជំពូកទី៥

ជំពូកទី៦

លើកទីមួយក្នុងការផ្តល់ពន្ទុ

Please, login to leave a review