រូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី១០

រូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី១០ មេរៀនទី៣
មេរៀនទី៣៖ ចរន្តឆ្លាស់(ត)
បង្រៀនដោយ ៖​ ​អ្នកគ្រូ នៅ ឆយី គ្រូបង្រៀន​វិទ្យាល័យ​ព្រះស៊ីសុវត្ថិ (សាលារៀន​ជំនាន់​ថ្មី)

រូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី១០ មេរៀនទី៣
មេរៀនទី៣ ៖​ ​ចរន្តឆ្លាស់ លំហាត់អនុវត្តបញ្ចប់មេរៀន

ជំពូក៤ ៖ អុបទិច
មេរៀនទី១៖ ធម្មជាតិ និងដំណាលនៃពន្លឺ(តចប់)
មេរៀនទី១៖​ ធម្មជាតិនិងដំណាលនៃពន្លឺ (តចប់) លំហាត់អនុវត្ត (ភាគ ១)
បង្រៀនដោយ ៖​ ​អ្នកគ្រូ នៅ ឆយី គ្រូបង្រៀន​វិទ្យាល័យ​ព្រះស៊ីសុវត្ថិ (សាលារៀន​ជំនាន់​ថ្មី)

1
មេរៀនទី៣៖ ចរន្តឆ្លាស់(ត)
25:37 នាទី
2
មេរៀនទី៣ ៖​ ​ចរន្តឆ្លាស់ លំហាត់អនុវត្តបញ្ចប់មេរៀន
29:11 នាទី

ជំពូក៤ ៖ អុបទិច

1
មេរៀនទី១ ៖ ធម្មជាតិ និងដំណាលនៃពន្លឺ(តចប់)
29:05 នាទី
2
មេរៀនទី១៖​ ធម្មជាតិនិងដំណាលនៃពន្លឺ (តចប់) លំហាត់អនុវត្ត (ភាគ ១)
23:35 នាទី

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
en_USEnglish
kmភាសាខ្មែរ en_USEnglish